Информация за сключен договор по проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 09.05.2017 г. оценителна комисия отвори  и разгледа подадените оферти за Избор на изпълнител с публична покана с предмет :

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на интегрирана технологична линия за производство на изделия от пластмаса“

С Протокол от дейността на оценителната комисия от 31.05.2017г. е определен за изпълнител следния кандидат:

Кошин ООД – гр. София, бул. Тодор Александров 55а, ет.2, ап.4,

На основание проведена процедура  и  направеното класиране, на 13.06.2017 г.  беше сключен договор с избрания изпълнител.

“ЛОМИНИ ООД“  е бенефициент по  договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002–1.001-0316-C01 за проекта „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта възлиза на 1 417 600 лв., от които 846 804 лв.  европейско и  149 436 лв. национално съфинансиране.


www.eufunds.bg

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-1.001-0316-C01 „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“,финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЛОМИНИ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Share this post