Ломини ООД организира информационен ден на 09.05.2017г. във връзка с ДБФП BG16RFOP002-1.001-0316-C01

ПОКАНА
Уважаеми Дами и Господа,

ФИРМА ЛОМИНИ ООД организира информационен ден на 09.05.2017 г. от 11:00 ч. в Областния Информационен Център в гр. Враца, ул. „Полковник Кетхудов“ № 4 във връзка с изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0316-C01 с Министерство на икономиката по проект: „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на организираното от нас събитие.

С любезното съдействие на Областен Информационен Център – град Враца.
———
Допълнителна информация и потвърждаване на участие на:
тел.: 02 988 35 37, факс: 02 986 62 24, ел. поща: lomini@lomini.com


www.eufunds.bg

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-1.001-0316-C01 „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“,финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЛОМИНИ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Share this post