ЛОМИНИ ООД с одобрен проект по програма ОП “Иновации и конкурентоспособност”

На 18.01.2017 г. “ЛОМИНИ ООД“  подписа договор № BG16RFOP002–1.001-0316-C01 за безвъзмездна финансова помощ за проекта „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност на проекта възлиза на  1 417 600 лв., от които 846 804 лв.  европейско и  149 436 лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е разширяване на дейността на ЛОМИНИ и навлизане в идентифицираната пазарна ниша в сферата на рекреативните индустрии. Компанията планира да развие изцяло нова дейност, като разшири участието си във веригата на добавената стойност и въведе на пазара световно иновативно решение – система за закрепване на камера върху предпазна каска с търговско наименование „Bubble“. Това ще се осъществи чрез създаването и оборудването на нов стопански обект за производството й в Северозападния регион на страната.

Реализирането на тази цел ще доведе до диверсификация на портфолиото на дружеството, което ще осигури дългосрочни финансови постъпления, експанзия на местния и международните пазари и разширяване на възможностите за растеж. Това кореспондира със стратегическите приоритети на ЛОМИНИ за надграждане на натрупания опит в доставка, асемблиране, системна интеграция, инженеринг и поддръжка на специализирани системи в областта на безопасността, сигурността и научно-изследователската дейност и пазарна реализация на собствени разработки, които осигуряват висока добавена стойност за клиентите.


www.eufunds.bg

Проект:“ Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“,

договор № BG16RFOP002-1.001-0316-C01,

финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Share this post