Обява

О Б Я В А

 „ЛОМИНИ”ООД с управител Христо Стоянов Стоянов

ЕИК 040211279        

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения  /ДВ бр.25/2003г./

 

У В Е Д О М Я В А М Е 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Обект:Текущ ремонт на производствена сграда, промяна на фасади и пристрояване за oбособяване на помещения – битови и техническо

Подобект: Производствена сграда

Местоположение: гр.Враца  Източна промишлена зона, идент.12259.1027.216.1.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на  горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в община Враца или в РИОСВ  Враца.


Share this post