Публична покана за участие в процедура по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0316-C01

На 20.07.2017 година фирма “ЛОМИНИ” ООД публикува на страницата на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/, публична покана за участие в процедура  „Доставка и внедряване на софтуер за инженерно проектиране и програмиране ( CAD/CAM софтуер)“, във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0316-C01 между Министерство на икономиката и “ЛОМИНИ” ООД, по проект: „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Краен срок за подаване на офертите: 27.07.2017г. в 23:59 часа.

Документация за участие в процедурата за избор на изпълнител може да намерите тук .


Share this post