Публична покана за участие в процедура по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0316-C01

На 27.04.2017 година фирма ЛОМИНИ ООД  публикува на страницата на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/, публична покана за участие в процедура  „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на интегрирана технологична линия за производство на изделия от пластмаса“, във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0316-C01 между Министерство на икономиката и ЛОМИНИ ООД, по проект: „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Краен срок за подаване на офертите: 05.05.2017г. в 23:59 часа.

Документация за участие  в процедурата за избор на изпълнител може да намерите на  https://eumis2020.government.bg/


www.eufunds.bg

Проект:“ Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“,
договор № BG16RFOP002-1.001-0316-C01,
финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Share this post